Αύξηση οστού

Μετά από κάθε εξαγωγή, ένα σημαντικό τμήμα των σκληρών (οστό) και μαλακών (ούλα) ιστών, απορροφώνται και χάνονται.

Αυτή η απώλεια δεν είναι ευνοϊκή σε περίπτωση που θέλουμε να τοποθετήσουμε εμφύτευμα στην περιοχή της εξαγωγής, διότι το οστό που θα παραμείνει ακέραιο μετά την επούλωση ενδέχεται να μην είναι ποσοτικά αρκετό. 

Η απώλεια σκληρών και μαλακών ιστών έχει επίσης δυσμενείς επιπτώσεις στην αισθητική, εφόσον πρόκειται για απώλεια προσθίων δοντιών.

Στην περίπτωση λοιπόν που το διαθέσιμο οστό δεν είναι αρκετό για την τοποθέτηση εμφυτεύματος, μπορούμε να αυξήσουμε τον όγκο του με την χρήση μοσχευμάτων.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, έιτε σε προγενέστερο χρόνο.

Τα βίο-υλικά που χρησιμοποιούνται για τις αυξητικές τεχνικές είναι δυνατόν να προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή ή να είναι έτοιμα, παρασκευασμένα στο εργαστήριο. Αυτά που παρασκευάζονται στο εργαστήριο μπορεί να είναι ανθρώπειας ή ζωικής προέλευσης ή ακόμα και συνθετικά.

Μετά ή κατά την ανάπλαση του οστού, μπορεί να ακολουθήσει και ανάπλαση των μαλακών ιστών για ακόμα καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα.

Σημαντική συμβολή στις αναγγενητικές τεχνικές έχει η χρήση παραγόντων του αίματος (PRF)

Το a-PRF (advanced Platelet Rich Fibrin), δηλαδή ινώδες πλούσιο σε αιμοπετάλια, είναι παράγωγο διαχωρισμού των στοιχείων του αίματος (παράγεται με την μέθοδο της φυγοκέντρησης).

Είναι πολύ αποτελεσματικό στην ενεργοποίηση της οστική ανάπλασης, χάρη στην διέγερση βραδείας απελευθέρωσης αυξητικών παραγόντων των κυττάρων.

Χρησιμοποιείται κατά τις χειρουργικές διαδικασίες ανάπλασης του οστού σε συνδυασμό με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή και σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να δημιουργήσουμε οστό όταν αυτό δεν είναι αρκετό για να τοποθετηθούν εμφυτεύματα.

Το PRF, είτε αναμιγνύεται με οστικό μόσχευμα (αυτόλογο, αλλομόσχευμα, ξενομόσχευμα) και χρησιμοποιείται στην οστική ανάπλαση, είτε χρησιμοποιείται αυτούσιο σε μορφή γέλης για την παρασκευή μεμβρανών.

Τα σύγχρονα βιο-υλικά μας προσφέρουν την  δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προυποθέσεις για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην σωστή προσθετικά θέση, κάτι που έχει θετικό πρόσημο, τόσο στην αισθητική, όσο και στην υγεία των περι-εμφυτευματικών ιστών σε βάθος χρόνου.

CTA

Επικοινωνήστε μαζί μας